Pod-craoladh/Podcast

Fàilte do ar pod-craoladh ùr, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a’ Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.  Bidh sgeulachd ùr againn dhuibh a h-uile mìos, faicibh ceangal airson a’ chiad eapasod gu h-ìosal.

Welcome to our new podcast, Sgeul is Seanchas, where you will hear a mixture of traditional, historical and humorous stories in Gaelic from some of the best storytellers in Scotland.  We will be releasing a new story every month, scroll down the page for a link to the first episode.

 

     

Bu toil le Fòram Sgeulachdan na h-Alba taing a thoirt do Chomhairle nan Leabhraichean agus Bòrd na Gàidhlig airson an taic agus maoineachadh airson a’ phròiseact seo.

The Scottish Storytelling Forum is very grateful to The Gaelic Books Council and Bòrd na Gàidhlig for their funding and support in completing this project.

Episode 1

Seo dhuibh Ruairidh Mac’illeathain à Inbhir Nis leis a’ chiad sgeulachd san t-sreath seo, An t-Iasg Òir.

Bha Màrtainn agus a bhean gu math bochd is bha iad a’ fuireach ann am bothan.  Cha robh biadh sam bith aca is aon latha, chaidh Màrtainn a dh’iasgach gus èisg a ghlacadh.  Cha do ghlac e ach iasg bheag òir aig an robh comasan labhairt.  Chuir Màrtainn an t-iasg air ais dhan mhuir nuair a gheallas an t-iasg gun toireadh e dha rud sam bith a tha e ag iarraidh.

The first story in this series is The Golden Fish, told by Ruairidh Maclean from Inverness.

Martin and his wife live on their own in poverty in a hovel. They have run out of food, so Martin goes to catch a fish for their supper.  All he catches is a small golden fish, which he returns to the sea as it speaks to him and promises to grant him anything he wishes.

Listen to the Episode