Pod-craoladh/Podcast

Fàilte do ar pod-craoladh ùr, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a’ Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.  Bidh sgeulachd ùr againn dhuibh a h-uile mìos, faicibh ceangal airson na clàraidhean gu h-ìosal.

Welcome to our new podcast, Sgeul is Seanchas, where you will hear a mixture of traditional, historical and humorous stories in Gaelic from some of the best storytellers in Scotland.  We will be releasing a new story every month, scroll down the page for a link to the episodes.

 

     

Bu toil le Fòram Sgeulachdan na h-Alba taing a thoirt do Chomhairle nan Leabhraichean agus Bòrd na Gàidhlig airson an taic agus maoineachadh airson a’ phròiseact seo.

The Scottish Storytelling Forum is very grateful to The Gaelic Books Council and Bòrd na Gàidhlig for their funding and support in completing this project.

Episode 1

Seo dhuibh Ruairidh Mac’illeathain à Inbhir Nis leis a’ chiad sgeulachd san t-sreath seo, An t-Iasg Òir.

Bha Màrtainn agus a bhean gu math bochd is bha iad a’ fuireach ann am bothan.  Cha robh biadh sam bith aca is aon latha, chaidh Màrtainn a dh’iasgach gus èisg a ghlacadh.  Cha do ghlac e ach iasg bheag òir aig an robh comasan labhairt.  Chuir Màrtainn an t-iasg air ais dhan mhuir nuair a gheallas an t-iasg gun toireadh e dha rud sam bith a tha e ag iarraidh.

The first story in this series is The Golden Fish, told by Ruairidh Maclean from Inverness.

Martin and his wife live on their own in poverty in a hovel. They have run out of food, so Martin goes to catch a fish for their supper.  All he catches is a small golden fish, which he returns to the sea as it speaks to him and promises to grant him anything he wishes.

Listen to the Episode

Episode 2

Seo dhuibh an dàrna sgeulachd san t-sreath seo, Gille Padara Dubh agus Mac ‘ic Ailein, air a h-innse le Màrtainn Mac an t-Saoir.

Bha fear Gille Padara Dubh a bha a’ fuireach ann an Uibhist a Deas.  Bha e fìor mhath leis a’ bhogha-saighde is thug an t-uachdaran Mac ‘ic Ailein dùbhlan dha airson feuchainn dè cho math ‘s a bha e dha-rìribh leis a’ bhogha-saighde. Chuir e ubh air ceann a mhic feuch am bualadh e i bho astar 100 slat air falbh.

The second story in the series is Gille Padara Dubh and MacDonald of Clanranald told by Martin MacIntyre.

There was a well known character called Gille Padara Dubh who lived in South Uist.  He was an exceptional archer and the landlord, MacDonald of Clanranald, challenged him to shoot an egg off the top of his son’s head from 100 feet away to find out how good he really was.

 

 

 

Listen to the episode

Goireasan/Resources

 

Cuiribh sùil air na goireasan airson barrachd fiosrachaidh a thaobh a’ lorg is ag athris sgeulachdan.

Browse our useful resources and background materials to find out more about finding and telling stories.

 

1. Goireas nan sgeulachdan – toiseach tòisichidh

Storytelling resource  – starting points

EnglishGàidhlig