News

TUNESMITHERY WEEK – a creative and in-depth folk tune writing retreat, 2nd – 7th Dec 2019

News

GAELIC ARTS ORGANISATION TO LAUNCH NEW DIGITAL RESOURCE

Kate Forbes MSP supports online tool to help make Gaelic music tuition accessible to all.

The Minister for Public Finance and Digital Economy, Kate Forbes MSP, attended the Annual Conference of Gaelic arts organisation, Fèisean nan Gàidheal, on Friday 27th September, where she congratulated it on one of its busiest and most successful years to date, which has seen the development of a brand new online resource for music tuition.

As well a review of the past year, in which the organisation engaged with nearly 80,000 participants, volunteers or audience members, the Minister heard about plans for Oide (Gaelic for tutor), a new progressive learning tool which will make music lessons accessible, initially in Gaelic singing, fiddle and accordion. This brand new extension of Fèisean nan Gàidheal’s FèisTV service, funded by Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig and HIE, will offer lessons in a choice of Gaelic or English with the aim of ensuring anyone can learn Gaelic song or Scottish traditional music, no matter their age, ability or geographic location. The resource will be available online shortly with further lessons being developed to include other instruments, providing further work for professional musicians.

Kate Forbes MSP commented: “I would like to congratulate Fèisean nan Gàidheal on a fantastic resource. The Fèisean movement is renowned for its work in opening up Gaelic culture and arts to the wider world and this new initiative can only increase the opportunities for those who wish to engage with the Gaelic language.”

Delegates at the conference, held at the Kingsmills Hotel, Inverness, heard about a very successful year for Fèisean nan Gàidheal with the launch of its Annual Report outlining the impressive programme of events, workshops and projects which took place throughout 2018-19 as the Fèis movement celebrated Scotland’s Year of Young People.

The varied programme delivered Fèisean nan Gàidheal’s aspiration of supporting the creative development of young people, giving them opportunities to further their skills and knowledge within Gaelic arts, culture and language in communities and schools across Scotland. Almost 80,000 people were engaged as participants, volunteers or audience members at events which included individual Fèisean, the Blas Festival, Cèilidh Trails, a Gaelic Drama Summer School, a Gaelic Pantomime, a Gaelic residential week in Lewis and Fèisgoil sessions in schools.

Kirsteen Graham, Fèisean nan Gàidheal Chair, said: “Fèisean nan Gàidheal’s Annual Report outlines one of the busiest and most successful years to date for the organisation and its members.”

“Funding secured from EventScotland allowed us to engage further with our young people in delivering a range of projects and opportunities, putting them at the helm during the Year of Young People. They were the key decision-makers in relation to events during the Blas Festival, which was the only signature event in the Highlands organised to celebrate the year and involved over 750 young people who performed alongside some of their musical heroes, chosen by themselves, including Skipinnish, Breabach and Trail West.”

“Our member Fèisean also delivered a tremendous programme of opportunities for young people throughout Scotland and I would like to extend my thanks to all our volunteers who give of their time to support the development of Gaelic arts, language and culture.”

Arthur Cormack, Chief Executive, Fèisean nan Gàidheal, added: “Fèisean nan Gàidheal is always grateful for the support of its funders and our team is focused on making the work of hundreds of volunteers more enjoyable and less onerous. Our Annual Conference is an opportunity to thank them for all they do.”

“Alongside Year of Young People events, other highlights included the further development of FèisTV, a streaming channel to bring events to a wider audience across the world and the increased interest in our education service, Fèisgoil. The proliferation of Gaelic Language Plans offers the potential for Fèisgoil to continue flourishing and more employment opportunities arose with tutors delivering Blasad Gàidhlig (Gaelic taster sessions) to over 20,000 school pupils in schools in Highland, Falkirk, Perth & Kinross, East Ayrshire, South Ayrshire, North Lanarkshire, Argyll & Bute, Edinburgh and Glasgow during 2018-19.”

Delegates also heard presentations about upcoming projects, marketing, working with teenagers and a special conversation with tradition bearer, piper and singer, Rona Lightfoot, whilst enjoying music from some of the talented young participants from two Inverness based Fèisean – Fèis na h-Òige and Fèis a’ Bhaile – and Nairn’s Fèis Inbhir Narainn.

To download a copy of the organisation’s Annual Report, or for further information regarding any of Fèisean nan Gàidheal’s activities, please visit www.feisean.org.

———————————————-

Cluinnidh Ceit Fhoirbeis BPA mu ghoireas air loidhne a chuidicheas le oideas ceòl Gàidhlig a chur an tairgse a h-uile duine.

Bha Ceit Fhoirbeis BPA, Ministear an Ionmhais Phoblaich agus na h-Eaconomaidh Didsitich, an làthair aig Co-labhairt Bhliadhnail buidheann na h-ealaine Ghàidhlig, Fèisean nan Gàidheal, far an do chuir i meala-naidheachd air a h-uile duine a bha an sàs ann am bliadhna shoirbheachail san deach goireas ionnsachaidh ùr a chruthachadh a chuireas leasain an tairgse dhaoine.

A bharrrachd air sùil air ais air a’ bhliadhna seo chaidh, chuala am ministear mu phlanaichean airson Oide, goireas ionnsachaidh ùr adhartach a chuireas leasain an tairgse dhaoine, an toiseach ann an seinn sa Ghàidhlig, fìdhlearachd agus cluich a’ bhogsa. Tairgidh an leudachadh ùr nuadh seo air seirbhis FèisTV aig Fèisean nan Gàidheal, a tha air a mhaoineachadh le Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, leasain le roghainn de Ghàidhlig no de Bheurla a tha an dùil dèanamh cinnteach gur urrainn do dhuine sam bith òrain Ghàidhlig no ceòl Albannach san t-seann nòs ionnsachadh, ge be dè an aois a tha iad, an comas a tha aca no càit a bheil iad a’ fuireach. Gheibhear an goireas air loidhne a dh’aithghearr le tuilleadh leasan gan ullachadh a bheir a-steach ionnsramaidean eile, rud a chumas obair ri luchd-ciùil.

Thuirt Ceit Fhoirbeis BPA, “Bu toigh leam meal a naidheachd a chur air Fèisean nan Gàidheal a thaobh a’ ghoireis mhìorbhilich seo. Tha gluasad nam Fèisean ainmeil airson a cuid obrach ann a bhith a’ sgaoileadh cultar is ealan na Gàidhlig don t-saoghal mhòr agus thèid aig an tionnsgnadh ùr seo air na cothroman a mheudachadh do na tha ag iarraidh a dhol an lùib na Gàidhlig.”

Chuala riochdairean na co-labhairt ann an Tàigh-òsta Mhuilnean an Rìgh ann an Inbhir Nis, mun bhliadhna air leth soirbheachail a bha aig Fèisean nan Gàidheal is iad a’ nochdadh an Aithisg Bhliadhnail anns an robh clàr sgoinneil de na tachartasan, na seiseanan obrach is na pròiseictean a ghabh àite ann an 2018-19 nuair a bha gluasad nam Feìsean a’ comharrachadh Bliadhna na h-Òigridh ann an Alba.

Thug an clàr eugsamhail gu buil amas Fèisean nan Gàidheal a bhith a’ cumail taic ri leasachadh cruthachail na h-òigridh, a’ leigeil leotha an sgilean is an eòlas a chur am meud sna h-ealain, sa chultar agus sa chànain Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan is ann an sgoiltean air feadh na h-Alba. Cha mhòr nach robh 80,000 duine na lùib mar chompàirtichean, saor-thoilich no luchd-èisteachd aig tachartasan leithid Fèisean air leth, Fèis Blas, Cèilidhean air Chuairt, Sgoil Shamhraidh Dràma Gàidhlig, Dealbh-chluich na Nollaige, seachdain chòmhnaidh Ghàidhlig ann an Leòdhas agus seiseanan Fèisgoil ann an sgoiltean.

Thuirt Cairistìona Ghreumach, Cathraiche Fèisean nan Gàidheal: “Tha Aithisg Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal ag innse mu thè de na bliadhnaichean a bu trainge is a bu shoirbheachaile fhathast a bha aig a’ bhuidhinn is aig na buill aice.

“Leig an tuilleadh maoineachaidh a fhuaras bho EventScotland leinn barrachd obrach a dhèanamh còmhla ri ar n-òigridh, a’ toirt dhaibh farsaingeachd phròiseictean is cothroman, is gan cur aig an stìuir rè Bliadhna na h-Òigridh. B’ iad fhèin am prìomh-fheadhainn a thagh na tachartasan aig Fèis Blas, an aon tachartas mòr sa Ghàidhealtachd a chuireadh air dòigh gus a’ bhliadhna a chomharrachadh anns an robh còrr is 750 òganach a chluich ri taobh an gaisgich ciùil, a bha air an taghadh leotha fhèin, nam measg Skipinish, Breabach agus Trail West.

Cuideachd thug na Fèisean a tha nam buill againn clàr sgoinneil de chothroman do dh’òigridh air feadh na h-Alba agus bu toigh leam mo thaing a thoirt do na saor-thoilich air fad a bheir seachad an ùine gus taic a chumail ri leasachadh na h-ealain, na cànain is a’ chultair Ghàidhealaich.”

Chuir Art MacCarmaig, Ceannard, Fèisean nan Gàidheal, ris: “Tha Fèisean nan Gàidheal daonnan taingeil airson taic ar luchd-maoineachaidh agus ‘s e prìomh-dhleasdanas ar sgioba uallach na h-obrach a thoirt bho na ceudan de na saor-thoilich a tha againn agus an gnothach a dhèanamh nas tlachdmhoire dhaibh. Tha ar Co-labhairt Bhliadhnail a’ leigeil leinn taing a thoirt dhaibh airson gach rud a nì iad.”

“Còmhla ri tachartasan Bliadhna na h-Òigridh, bha gnothaichean cudromach eile ann leithid tuilleadh leasachaidh air FèisTV, sianal sruthaidh a sgaoileas tachartasan do luchd-coimhead mòr sgapte air feadh an t-saoghail agus an ùidh a tha a’ sìor-fhàs nar seirbhis foghlaim, Fèisgoil. Tha am meud de Phlanaichean Cànain Ghàidhlig a’ toirt a’ chothroim do dh’Fhèisgoil cumail oirre a’ fàs agus bha tuilleadh chothroman obrach ann le oidean a’ toirt Blasad Gàidhlig do chòrr is 20,000 sgoilear ann an sgoiltean air a’ Ghàidhealtachd, san Eaglais Bhric, am Peairt is Ceann Rois, an Àir an Ear, an Àir a Deas, an Lannraig a Tuath, an Earra-ghàidheal is Bòid, an Dùn Èideann is ann an Glaschu rè 2018-19.”

Gu leas nan riochdairean bha òraidean air pròiseictean ùra a tha fainear, margaidheachd, obrachadh le deugairean agus còmhradh sònraichte bho thè a tha na seanchaidh, na pìobaire is na seinneadair, Rona Lightfoot, agus chualas ceòl bho chuid de na compàirtichean òga tàlantach bho dhà Fhèis a tha stèidhichte ann an Inbhir Nis – Fèis na h-Òige is Fèis a’ Bhaile – agus Fèis Inbhir Narainn.

Airson Aithisg Bhliadhnail na buidhne a luchdachadh a-nuas, no airson tuilleadh fiosrachaidh air obair sam bith aig Fèisean nan Gàidheal, feuch gun coimhead sibh air www.feisean.org.

News

Cultybraggan Camp: Celebrating Hamish Henderson, 1st-3rd November 2019

Come and experience the Nissen huts and jail-block, where Hamish worked in 1947

Friday, 1 November 2019 @ 7:30pm
until Sunday 3 November  2019@ 4pm

Programme   
Friday 1st November 2019
7:30pm Welcome to everyone

7:45pm “Hamish Henderson (1919–2019)” Venue: jail-block – A ‘talk’ by Margaret Bennett,illustrated by images & songs Piper: James MacDonald Reid  [Free events]

8:30pm A bothy ‘sing-around’ led by Scott Gardiner
(Venue: Hut 41)    [Free events]

Permanent Exhibition (camp pictures, POW sketchbook & cartoons)

Saturday 2nd November 2019 
MORNING

10:00 am Camp open for visitors. Tours and Exhibition

10:30–11:30 am “Hamish Henderson: War hero and Poet” by, film-maker, artist and Hamish Henderson biographer Timothy Neat. Venue: jail-block

11:45–12:45 “Hamish in Italy: Gramsci and the Partisans” by  Poet and musician Pino Mereu from The Hamish Henderson Club in Rome. Venue: jail-block

LUNCH  (own arrangements) 

12:45– 2:00 pm Lunch break (Camp Café or own arrangements)

AFTERNOON

2:00– 4:00 pm CULTYBRAGGAN CAMP CONCERT: “Come-All-Ye”. Venue: Hut 41 – Adam McNaughtan & Bob Blair, Alison McMorland & Geordie McIntyre, Margaret Bennett,  Tim Neat, Pino Mereu, Scott Gardiner and Graham Irvine

DINNER  (own arrangements)

7:30 – 8:30 pm Hamish Henderson on film (Venue: jail-block)

8:30–10:00pm ‘A tribute to Hamish in songs and stories’ with Scott, James & Graham. Bring your own songs & BYOB. (Venue: Hut 41)

Sunday 3rd November 2019  [Free events]

2:00 pm Farewell sing-around – everyone welcome!  Join Scott Gardiner for the BIG SINGAROUND  (Venue: Commercial Hotel, Muthill)

EVENT VENUE
Cultybraggan, Comrie, PH6 2AB 
Phone: 01764 670 769
admin@comriedevtrust.org.uk 

MORE INFORMATION:
info@gracenotescotland.org
01764 655 979

TICKETS HERE (EVENTBRITE)

News

TMSA Event Calendar 2020 – submit your event now!

Opportunity to promote your social enterprise involving traditional and folk music activity to over 50,000 potential audience members, participants or customers

Compiled by the Traditional Music & Song Association of Scotland (TMSA) for over 20 years, the TMSA Event Calendar brings together over 60 organisations’ activities to jointly market them in one place. It is then distributed across Scotland, the rest of the UK and into Dublin. The publication is backed up by online listings, social media promotions and media releases.

We are about to commence collating the 2020 edition which will be first distributed at Celtic Connections in January. If you want to join the other groups already benefitting from this promotional work please contact the TMSA at office@tmsa.org.uk or tel: 0792 253 3915 or visit our website: www.tmsa.org.uk for more details and to be put on the contact list for the publication.

Deadline for entries is Friday 6 December 2019. Listing and advertising rates range from £55-£500.

“the TMSA’s Event Calendar … is a mainstay of our annual marketing plan….with its year-round presence, it is a great asset in bringing the festival to the attention of later season visitors, long after we’ve finished our other advertising – and indeed in highlighting the extent of the folk scene’s full calendar. ” Craig Corse – Marketing Team, Orkney Folk Festival

News

Traditional Dance Development Officer

We are looking for a highly motivated and self-organised professional to support the work of the Traditional Dance Forum of Scotland, administratively and creatively. Some knowledge of traditional dance in Scotland is essential, please see the full job description below.

TRACS is an equal opportunities employer encouraging applicants of diverse backgrounds, offering support within a small dedicated team based at the Scottish Storytelling Centre in Edinburgh.

35 hours per week, with some flexible working required. £26,500.

  • Title:  Traditional Dance Development Officer
  • Location:  Edinburgh, Scottish Storytelling Centre
  • Hours:  35 per week
  • Closing date:  Tuesday 29th October 2019, 5pm

 

Letter of application with full CV to David Francis, Director, David@tracscotland.org by Tuesday 29th October 2019.

Full Job Description

News

Discover Seasonal Resources Around Our Celtic Roots

With The Children’s Forest, a beautiful book – co-authored by Dawn Casey, Anna Richardson and Helen Ascoli – Hawthorn Press have scaled fresh heights in its vocation to put inspiring storytelling resources into our hands. There is a practical aim at work in providing ‘stories and songs, wild food, crafts and celebrations all year round’, paired with visual and verbal excellence.

The seasonal resources offered are closely connected with Britain’s ancient Celtic festivals. This gives an authentic beating heart to the whole venture, and it is expressed through finely articulated seasonal tales drawing on Celtic and other traditions. These ground the invaluable activities, which include illuminating depictions of flora and fauna. Although the main focus is on woodlands, many of these resources will work in any setting where there are possibilities of connecting with nature.

Alongside the three authors, there are illustration credits for Allmut ffrench, with design and layout by Lucy Guenot. These artists have magnificently enhanced the whole with colourful and engaging work. The result deserves special mention in the annals of book design.

There are also carefully crafted songs and music with a number of musicians named in support of the authors. These work well, though I feel that a few more traditional songs would be welcome in the mix, paralleling the pattern of the stories. However, teachers, parents and storytellers can add to the patterns and resources provided according to local circumstances.

The Children’s Forest is an inspirational work that more than merits its £28.99 price tag – ISBN 978-1-907359-91-0. There is so much here to enjoy and apply. And in the words of Clare Dubois, quoted on the cover, ‘What greater gift could you give to your children than to help them fall back in love with the forest?’ Indeed, but let’s include the grownups in that gifting as well.

Donald Smith, Scottish International Storytelling Festival

Buy Book

News

Healing Storytelling – Nancy Mellon’s New Publication & Storytelling Global Labs at SISF

Soon on our bookshelves, Nancy Mellon’s Healing Storytelling: The Art of Imagination and Storymaking for Personal Growth, is an updated version by the superb Hawthorn Press of her classic book The Art of Storytelling.

Healing Storytelling is not a primer in narrative therapy, nor a guide for medical specialist. It is about the creative release of our own inner imaginative resources, through the language, patterns and metaphors of traditional stories. The book enriches the practice of storytellers of all kinds in artistic performance, education and creative groupwork.

Healing Storytelling is profound and at the same time simple. Instead of elaborating theoretical frameworks, it goes straight to stories, and then offers ways in which we can connect with their deeper levels of meaning. All of this carries the authority of Nancy Mellon’s many years of storytelling- what she has learned herself and from others.

Not everyone will use the same stories as Nancy Mellon but that does not matter. What counts is understanding the signs and symbols in any story; and allowing people to follow the images and emotions which speak to them. Her descriptions of the healing journeys which people have undertaken through the stories provide moving testimony to the approaches she is exploring and advocating.

This year’s Scottish International Storytelling Festival hosts a Global Storytelling Lab to explore the contribution that storytelling can make to our present interlocking global crises. Nancy Mellon offers one vital way in which storytelling can follow paths of growth and make a difference. Donald Smith, Scottish International Storytelling Festival

Healing Story Website

Global Lab Events

News

The Henderson Zeitgeist

The centenary of Hamish Henderson, song-maker, poet, folklorist, activist and radical educator has mushroomed into a huge celebration. His life’s work was to transform Scotland’s view of itself, from the bottom up, and to re-affirm an outward-looking nation, through international solidarity. On 4th September, the Scottish Parliament resounded to Henderson’s words, and one could only reflect on his astonishing journey from the margins to the centre of this nation’s sense of itself.

4 Sep Scottish Parliament

The centenary has been a ‘come all ye’ affair. There is no central committee – a laughable concept given the Henderson style – but a network of people in their own contexts supporting and keeping in touch with others. This was evident in the launch by ‘The Poet’s Republic Press’ of The Darg at the Edinburgh Book Festival. There are more than sixty tribute poems in this anthology, all by different pots, and including Gaelic, Scots and English. How the man himself would have loved to be at that occasion, introducing every contributor, ceilidh fashion, with total inclusion and passion. The editor Jim Mackintosh captures it well:

‘Awaken
Tomorrow a determined sky
will rattle our horizons:
freedom
come all ye to hear the word.
And the oppression, the wall
And all else fades….’

At the Scottish Storytelling Centre Fringe-goers were treated to Alexander Moffat’s magnificent group portrait of the folk renaissance – Henderson in the middle – reminding us that he was catalyst for the ‘Edinburgh People’s Festival. This is an inspiration the Centre still acknowledges and in the theatre below Henderson could be heard full-throated in Theatre Objectiv’s On the Radical Road, while at Saltire over the road, he and MacDiarmid were flyting once more.

In a quieter way, Henderson could also be heard in Dispatches on the Red Dress, Rowan Rheingan’s Berger-like evocation of European war. She sang,

‘We’d better make some room for sorrow
Or we will sing a darker tune tomorrow.’

And I could hear the Henderson Elegies in the aftermath of war:

‘So the words that I have looked for, and must go on looking for,
are worlds of whole love, which can slowly gain the power
to reconcile and heal. Other words would be pointless.’

There is more, lots more to come with ‘Hamish Matters’ in Cultybraggan and Blairgowrie, and ‘The Carrying Stream’ in Edinburgh – all in November, events in the Storytelling Festival in October, a tribute concert in the Queen’s Hall on 6th December, and a World’s Room special in The Waverley also in December.

Why is this catching on now? Because of the rise of the right, the assault on internationalism, the climate emergency, and people’s hunger to re-connect with what really matters rather than mass media manipulation and social media scams.

In the struggle with deathly powers, Henderson affirms life,

‘Quo life, the warld is mine,
An open grave is a furrow syne.
Ye’ll no keep my seed frae fa’in in.’

And in final reflection he pitches his intimate muse as just one voice in a bigger flow,

‘Change elegy into hymn, remake it –
Don’t fail again.  …………..
Makar, ye maun sing them –
Cantos of exploit and dream,
Dain of desire and fulfilment
Ballants of fire and red flambeaux…
Tomorrow, songs
Will flow free again, and new voices
Be borne on the carrying stream.’

Once heard, the voice of Hamish Henderson cannot be forgotten. Freedom come all ye- time to awaken. Donald Smith

The Darg‘ ed Jim Mackintosh (The Poets’ Republic Press) ISBN 978-1-5272-4472-6

Buy Book

News

Voting open for the MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019 nominations & Top 20 Albums Longlist, as the awards return to Aberdeen with a stellar line-up

Known as the Folk Oscars, on Saturday 7th December, the MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019 will fill the Aberdeen Music Hall with live performances from leading Scottish musicians and singers, including internationally acclaimed artists Skerryvore, Benedict Morris (Winner – BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year 2019), Heisk and local youth group the Aberdeenshire Folk Project, alongside further Scottish traditional music luminaries yet to be announced.

NOMINATE HERE

Broadcast live on BBC ALBA and around the world via the iPlayer, the highly regarded annual awards give recognition to excellence within Scotland’s thriving musical culture, encompassing all aspects of making and performing traditional music from composing, Gaelic song, folk, Scottish dance music, pipe bands and a host of others in between.

Public Nominations and annual voting on the Top 20 Albums opens 1st October for the awards HERE, and will generate over 100,000 public votes across 18 categories including The Highland Society of London’s Gaelic Singer of the Year, Album of The Year, Live Act of the Year, Scots Singer of the Year, PRS Music’s Composer of Year and Instrumentalist of the Year sponsored by the University of the Highlands and Islands = Le taic bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Organising body, Hands Up for Trad was formed in 2002 and exists to increase the profile and visibility of Scottish traditional music through information, education and advocacy.

Hands Up for Trad’s Creative Director Simon Thoumire thanks all involved: “It is very exciting to announce Aberdeen as the host city for the MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019. It’s been another great year for Scottish traditional music in all forms, and I can’t wait to share the nominations soon. Thanks to all the people who nominate and vote, and to the artists, media and our sponsors and partners for making the MG ALBA Scots Trad Music Awards possible.

The MG ALBA Scots Trad Music Awards each year sees a lively and enthusiastic crowd enjoying phenomenal performances from some of the biggest names in traditional music, as the industry and audience join to honour singers, instrumentalists, composers and songwriters.

Communications Manager for MG ALBA, Murdo MacSween, said: “The MG ALBA Scots Trad Music Awards are a stand-out event in the Scottish music calendar and we’re proud to work with Hands up for Trad to showcase world class talent and the height of creativity.”

Alan Morrison, Head of Music, Creative Scotland said: “Voting in The MG ALBA Scots Trad Music Awards is an opportunity to honour Scotland’s tradition bearers, support our current stars and throw a spotlight on emerging talent. It’s great to see the public at the heart of the nominations process, beating the drum for grassroots community work or singing the praises of our biggest international stars. Na Trads is where the past, present and future of Scotland’s traditional music come together to celebrate a scene that is the envy of the world.”

The Awards recognises outstanding musical talent from all over Scotland, and 2019 will be no different with over 1500 people including artists, media, production and audience all expected to travel, stay and enjoy visiting Aberdeen.

Stuart Fleming, PRS for Music Senior Manager, Scotland & Northern Ireland, said: “We are delighted to be sponsoring the Composer of the Year Award, partnering once again with The MG ALBA Scots Trad Music Awards. These awards recognise talent from all over Scotland and celebrate the fantastic traditional music of Scotland’s rich and exciting culture.”

Duncan Byatt (President, Highland Society of London) said: “We are delighted to be sponsoring the Gaelic Singer of the Year award for the first time this year, and hope that this will help raise the profile of Gaelic singing throughout the Highlands and beyond, for many years to come.”

Anna-Wendy Stevenson, Programme Leader BA (Hons) Applied Music at the University of the Highlands and Islands said: “We are thrilled to be the new sponsor of the Instrumentalist of the Year Award. We are proud to be supporting this highly valuable and celebrated national and internationally recognised awards programme which highlights the wealth of talent and skill we have in traditional music in Scotland.

Tickets are priced £25 (+ Booking Fee), and Concessions are available. To book please call Aberdeen Music Hall Box Office on 01224 641122, or visit: https://www.aberdeenperformingarts.com/whats-on/all-shows/the-mg-alba-scots-trad-music-awards/2734

Aberdeen Performing Arts Chief Executive, Jane Spiers, said: “The MG Alba Scots Trad Music Awards are such an important and highly regarded event in the awards calendar, celebrating the most phenomenal musicians from across Scotland. We are thrilled that so many talented people will be gathering together under one roof in the beautiful surroundings of the Music Hall.”

The Lord Provost of Aberdeen Barney Crockett said: “It is testament to the outstanding refurbishment of the Music Hall that it has been chosen to host the MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019, known in the business as the Folk Oscars.
“It is fitting that Scotland’s elite musicians and industry experts will come together in a key cultural landmark here in Aberdeen where the cultural offering continues to expand.
“The Music Hall, the newly opened £333million TECA and P&J Live arena complex and the soon to reopen Aberdeen Art Gallery, play an integral part in supporting the city’s ambitious Aberdeen 365 event programme. And, by doing so we can offer world class events, festivals and performances throughout the year, ensuring the city is a vibrant and exciting place to visit, live and experience.”

Chris Foy, Chief Executive, VisitAberdeenshire said: “The North-east’s cultural offering is really burgeoning, with the reopening of Aberdeen Art Gallery in November and the success of recent festivals like True North – the region is enjoying an upswell in enthusiasm for the arts, and we know how important a strong cultural scene is when attracting visitors to the region.
“We’re delighted to see the Scots Trad Music Awards come to Aberdeen at the magnificent Music Hall and look forward to a great night celebrating the best of Scottish musical talent.”

Voting for the Shortlist is set to start from 4th November onwards.

Keep up to date on Twitter @handsupfortrad Instagram @handsupfortrad on Facebook: https://www.facebook.com/handsupfortrad and use hashtag #Natrads

PRESS: For interviews or images please contact Chris Hunt / Shauna McGregor at Genuine on chris@genuine.scot / shauna@genuine.scot

For all currently available images and logos please visit: https://www.dropbox.com/sh/slaqcpxo77npkpi/AADKN-VMkw1_vTxrhS6HgeENa?dl=0

Notes to Editors:

Hands Up for Trad – Hands Up for Trad exists to promote Scottish traditional music through information, education and advocacy to artists, participants and audiences across Scotland.

MG ALBA is the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (Gaelic Media Service). MG ALBA works in partnership with the BBC to deliver BBC ALBA. Find out more about MG ALBA and the partnership at www.mgalba.com or visit www.bbcalba.co.uk for scheduling and programme information.

The Highland Society of London is a charity which promotes and supports the traditions and culture of the Highlands of Scotland. Amongst other activities, each year the Society awards the Gold Medal for the best player of Piobaireachd at the Argyllshire Gathering and the Northern Meeting; presents Gaelic singing prizes at the Royal National Mod; and recently launched the Highland Book Prize.

PRS for Music represents the rights of songwriters, composers and music publishers in the UK and around the world. As a membership organisation it works to ensure that creators are paid whenever their musical compositions and songs are streamed, downloaded, broadcast, performed and played in public. With over 100 representation agreements in place globally, PRS for Music’s network represents over two million music creators worldwide. In 2017, 6.6 trillion performances of music were reported to PRS for Music with £717m collected on behalf of its members, making it one of the world’s leading music collective management organisations.

PRS for Music’s public performance licensing is now carried out on PRS for Music’s behalf by PPL PRS Ltd, the new joint venture between PPL and PRS for Music.

Creative Scotland is the public body that supports the arts, screen and creative industries across all parts of Scotland on behalf of everyone who lives, works or visits here. They enable people and organisations to work in and experience the arts, screen and creative industries in Scotland by helping others to develop great ideas and bring them to life. Creative Scotland distributes funding provided by the Scottish Government and the National Lottery.
For further information about Creative Scotland please visit www.creativescotland.com. Follow @creativescots and www.facebook.com/CreativeScotland

The University of the Highlands and Islands is an integrated university encompassing both further and higher education. The distinctive partnership of 13 independent colleges and research institutions is locally based and rooted in communities, but with national and international reach, as part of a regional university structure.
To find our more visit University of the Highlands and Islands Follow @ThinkUHI #thinkuhi

VisitAberdeenshire is the lead tourism agency for Aberdeen and Aberdeenshire. It promotes fantastic visitor experiences in North-east Scotland to targeted audiences in the UK and overseas. It also works to develop the visitor economy through initiatives that help tourism businesses to understand, and meet demand from an ever-changing market to strengthen the region’s position as a world-class tourism destination. VisitAberdeenshire is funded by Aberdeen City Council, Aberdeenshire Council, Scottish Enterprise and Opportunity North East.

 

News

The Blair Atholl Piping Concert – 25th October 2019

Cairdeas nam Piobairean is delighted to announce “The Blair Atholl Piping Concert” which is a celebration of the wonderful colourful and diverse range of pipes and styles in our Scottish piping tradition.

A stunning line up of pipers for the evening of 25th October in the beautiful Blair Atholl Village Hall featuring Dr. Angus MacDonald and Stuart Liddell – Highland Pipes, Angus Nicolson – Border Pipes, Fin Moore & Sarah Hoy -Reel Pipes & Fiddle, Gary West and Brighde Chaimbeul – Scottish Small Pipes.

For tickets and more information, see:

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-blair-atholl-piping-concert-tickets-63860329966